II Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu

Zaczynamy organizować II Konferencję Laureatów Diamentowego Grantu, która podobnie jak w zeszłym roku będzie poprzedzona warsztatami. Wstępny termin i lokalizacja to weekend 21-23.11.2014r. w Łodzi. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest Anna Stafaniuk (Konferencja) oraz Anna Stroynowska-Czerwińska (Warsztaty).
Zapraszamy do współpracy sponsorów oraz media.

0

Logo

Mamy logo! Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie logo: Annie Stroynowskiej-Czerwińskiej, Sylwii Gudej i Jakubowi Morawskiemu.

Logo SLDG
 

 

0

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2014

W czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 22.02. w Warszawie, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzieliliśmy absolutorium pierwszym Władzom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu. Z dokumentami można się zapoznać w zakładce Stowarzyszenie – Uchwały. Następnie wybraliśmy nowe Władze Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu. Dziękujemy za zaufanie!

Skład nowego Zarządu:
Anna Stroynowska-Czerwińska – Prezes
Anna Stefaniuk – Zastępca Prezesa
Anna Andrykiewicz – Skarbnik
Przemysław Sadowski – Sekretarz

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
Weronika Sura – przewodnicząca
Anna Szczegielniak – członek Komisji
Mateusz Olechowski – członek Komisji

0

I Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu

W dniu 19.10.2013r. w Poznaniu, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, odbyła się I Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu, objęta patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. B. Kudryckiej, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu we współpracy ze Stowarzyszeniem Space Marketing. W spotkaniu uczestniczyło prawie 50 laureatów obu edycji (2012 i 2013 roku). Komitet organizacyjny stanowił Zarząd SLDG (Anna Stroynowska-Czerwińska, Anna Andrykiwicz, Sylwia Gudej, Leon Ciechanowski i Grzegorz Blicharz).
W trakcie spotkania wzięliśmy udział w bardzo ciekawych warsztatach prowadzonych przez dr. Emanuela Kulczyckiego (Warsztat badacza) pt.: „Prezentacje i wystąpienia. Jak najlepiej się przygotować i zaprezentować swoje badania?”. Następnie wysłuchaliśmy krótkich prezentacji ustnych laureatów Diamentowego Grantu na temat prowadzonych przez nich projektów badawczych. Dzień zakończyliśmy Walnym Zebraniem oraz ogniskiem nad jeziorem Kierskim 🙂
Mamy nadzieję, że był to dla wszystkich bardzo owocny i miły czas!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

0

Rekomendacje dla Rady Młodych Naukowców

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu stworzyło rekomendacje dla Rady Młodych Naukowców w celu znalezienia jak najlepszych rozwiązań dla problemów, z którymi się spotykają laureaci konkursu „Diamentowy Grant”. Podczas posiedzenia Rady Młodych Naukowców w Warszawie stanowisko laureatów reprezentowała Prezes Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego grantu – Anna Stroynowska-Czerwińska.
Rekomendacja Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu dotycząca zmian w programie „Diamentowy Grant”.

0

Jesteśmy zarejestrowani w KRS!

Po kilku poprawkach statutu, Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował nasze Stowarzyszenie. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000471865. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam rozpoczęcie naszej działalności:
– Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Uniwersytetowi Warszawskiemu
– członkom Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu: Rafałowi Smoleniowi, Wojciechowi Rokoszowi, Maciejowi Kornobisowi, Annie Andrykiewicz, Grzegorzowi Blicharzowi, Leonowi Ciechanowskiemu, Sylwii Gudej oraz Annie Stroynowskiej-Czerwińskiej.

0

Spotkanie członków założycieli SLDG z Panią Minister prof. dr hab. B. Kurdycką

15 maja w Warszawie, po Gali wręczenia nagród laureatom II edycji programu „Diamentowy Grant”, odbyło się spotkanie członków założycieli Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu z p. Minister prof. dr hab. Barbara Kudrycką. Poruszaliśmy problemy, z którymi borykają się laureaci po otrzymaniu Diamentowego Grantu i rozważaliśmy potencjalnie najlepsze rozwiązania. Ponadto emocje wzbudziła dyskusja poświęcona adresatom konkursu, którymi w tegorocznej edycji nie mogli być studenci 2. roku studiów magisterskich i równorzędnych.

0

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu

Dziś na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu. Uczestniczyło w nim 19 osób – członków założycieli.
Powołaliśmy Komitet Organizacyjny (Sylwia Gudej i Anna Stroynowska-Czerwińska), Zarząd (Anna Stroynowska-Czerwińska IChB PAN – Prezes, Anna Andrykiewicz UZ – Skarbnik, Rafał Smoleń UW – Sekretarz, Sylwia Gudej SGGW – Vice-Prezes, Grzegorz Blicharz UJ – Vice-Prezes i Leon Ciechanowski UW – Vice-Prezes) oraz Komisję Rewizyjną (Mateusz Olechowski (UW) – Przewodniczący, Weronika Sura (UAM), Krzysztof Zawierucha (UAM), Paweł Maryniak (PW)).
W pracach nad statutem brała udział grupa robocza, w skład której wchodzili: Anna Andrykiewicz, Grzegorz Blicharz, Sylwia Gudej, Anna Stroynowska-Czerwińska. Dziękujemy za pomoc prawną Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu.
Ponadto Sylwia Gudej, Rafał Smoleń, Wojciech Rokosz, Maciej Kornobis brali udział w rozmowach z przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego, który udostępnił nam swoje mury na siedzibę Stowarzyszenia. Dziękujemy!

0
Page 5 of 5 12345