STATUT
STOWARZYSZENIA LAUREATÓW DIAMENTOWEGO GRANTU


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantui zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.

§2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
  1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
  2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i celach działania.

§5.

Stowarzyszenie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

§6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub powierzać wykonywanie zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pracownikiem lub zleceniobiorcą może zostać także członek Stowarzyszenia, o ile zakres powierzonej pracy nie wynika z obowiązków statutowych jako członka organizacji.

§7.

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia oraz odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości prawnej instytucjom oraz komitetom społecznym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu.
 3. Za szczególnie duży wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki honorowe i wyróżnienia.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§9.

Celami Stowarzyszenia są:

1)     utrzymywanie i rozwijanie komunikacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy laureatami programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”,

2)     integracja środowiska laureatów programu  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”,

3)     organizowanie współpracy laureatów dla umocnienia ich pozycji naukowej i zawodowej,

4)     promocja Stowarzyszenia oraz jego członków w środowiskach nauki, gospodarki i administracji,

5)     wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i społecznym,

6)     podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,

7)     propagowanie wiedzy naukowej i promowanie dorobku laureatów programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”,

8)     działanie na rzecz rozwoju nauki.

§10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1)   wspieranie działalności informacyjnej i promocyjnej,

2)   inicjowanie przedsięwzięć wspomagających prowadzenie badań naukowych przez laureatów i członków,

3)   opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie prowadzenia badań naukowych przez studentów, laureatów i członków,

4)   ułatwianie kontaktów osób fizycznych i prawnych zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia,

5)   organizowanie i wspieranie organizowanych przez inne osoby konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, wykładów, odczytów i innych form spotkań, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia,

6)   współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością o podobnej tematyce,

7)   występowanie do instytucji i organizacji międzynarodowych, władz państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w celu propagowania i wspierania prowadzenia badań naukowych przez studentów,

8)   organizowanie szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji członków Stowarzyszenia,

9)       podejmowanie wspólnych projektów i działań z ośrodkami naukowymi, w których członkowie Stowarzyszenia prowadzili badania naukowe,

10)    wspieranie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służących rozwojowi programu „Diamentowy Grant” i jego kontynuacji,

11)    opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego oraz zabieranie głosu w debacie publicznej

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§11.

 1. Członkami mogą zostać osoby zainteresowane realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada trzy kategorie członków:

1)     zwyczajnych,

2)     wspierających,

3)     honorowych.

§12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać laureat Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

§13.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, bez względu na jej obywatelstwo lub siedzibę, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

§14.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na jej obywatelstwo, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego, z tym że członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
 3. Obowiązkiem członków honorowych i wspierających jest branie udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§15.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego. Mogą oni brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, zwanym dalej „Walnym Zebraniem”, oraz zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.

§16.

 1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia, ze wskazaniem:

1)      w przypadku osób fizycznych: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu, numeru PESEL,

2)      w przypadku osób prawnych: nazwy (firmy), siedziby, adresy, numery REGON, i dołączeniem odpisu z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
 2. Osoba, której odmówiono przyjęcia w poczet członków zwyczajnych ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
 3. Walne Zebranie nadaje godność członka honorowego  i pozbawia tej godności zwykłą większością głosów, na wniosek co najmniej 25 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§17.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach i brania udziału w głosowaniach,

2)      wybierania i kandydowania do władz Stowarzyszenia,

3)      zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

4)      udziału w zebraniach, wykładach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5)      kandydowania do Zarządu, jeżeli są członkami Stowarzyszenia przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1)     brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2)     przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3)     opłacać terminowo uchwalane przez Walne Zebranie składki członkowskie.

§18.

Ustanie członkostwa (zwyczajnego, wspierającego lub honorowego) następuje na skutek:

1)     złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji na ręce Zarządu,

2)     śmierci członka będącego osobą fizyczną,

3)     utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną,

4)     wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

a)       naruszenia postanowień Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c)       działania na szkodę Stowarzyszenia.

§19.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą działać w ramach grup uczelnianych, jako inicjatyw lokalnych, po uprzednim poinformowaniu o tym Zarządu.
 2. Działalność członków Stowarzyszenia w imieniu Stowarzyszenia lub pod patronatem Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna.

§21.

 1. Walne Zebranie zwoływane jest:

1)     uchwałą Zarządu, jako Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w związku z upływającą kadencją Zarządu, w terminie 60-90 dni przed końcem kadencji Zarządu,

2)     uchwałą Zarządu, co najmniej raz na 12 miesięcy, co najmniej 30 dni przed jego terminem,

3)     w dowolnym czasie, uchwałą Zarządu, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20 członków Stowarzyszenia, w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 1. Zarząd powiadamia o terminie Walnego Zebrania, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.
  1. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia, w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
  2. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
  3. Walne Zebranie, po otwarciu go przez Prezesa, wybiera prezydium oraz przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
  4. Walne Zebranie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Dopuszcza się podejmowanie rozstrzygnięć z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z §23 niniejszego Statutu. W Walnym Zebraniu uczestniczą zwyczajni członkowie Stowarzyszenia. Członkowie wspierający Stowarzyszenia i zaproszeni przez Zarząd goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
  5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.
  6. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie wymagana jest zwykła większość głosów.
  7. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu.
   1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1)     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz wybór Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika,

2)     powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

3)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu,

4)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

5)     uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

6)     uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7)     nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,

8)     ustalanie składek członkowskich,

9)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego należy:

1)     wysłuchiwanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,

2)     wysłuchiwanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej,

3)     udzielanie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4)     wybór Zarządu,

5)     wybór Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwały przyjęte przez Walne Zebranie wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że ustalono inaczej.

§ 22.

 1. Zarząd składa się z minimum 4 i maksimum 7 członków, w tym: Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, reprezentujących różne uczelnie lub instytuty badawcze.
 2. Prezes i członkowie Zarządu są wybierani spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Mandat członków Zarządu wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1)     ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)     pisemnej rezygnacji,

3)     odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do końca kadencji, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Zarządu wchodzi osoba, która otrzymała w wyborach kolejno największą liczbę głosów.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać na stanowisku maksymalnie 3 kadencje.
 3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu.
 4. Zarząd prowadzi rejestr członków.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa trzech członków Zarządu, w tym Skarbnik, po uprzednim poinformowaniu Zarządu.
 6. Zebranie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Zebranie Zarządu może odbywać się za pośrednictwem telekonferencji lub wideokonferencji.
 8. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, przy udziale co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów. Dopuszcza się podejmowanie rozstrzygnięć z użyciem bezpośrednich środków porozumiewania się na odległość zgodnie z §23 niniejszego Statutu.
 9. Ustępujący Zarząd może występować jako głos doradczy dla nowego Zarządu.
 10. Do kompetencji Zarządu należy:

1)     zwoływanie Walnych Zebrań i realizacja jego uchwał,

2)     akceptowanie albo odrzucanie wniosków członków Stowarzyszenia – w przypadku odrzucenia wniosku, konieczne jest sporządzenie uzasadnienia i doręczenie go wnioskodawcy w ciągu 7 dni; w takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia,

3)     przygotowywanie i realizowanie planów działalności Stowarzyszenia,

4)     realizacja działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych,

5)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6)     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

7)     składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

8)     koordynowanie współpracy z innymi organizacjami,

9)     nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z członkami wspierającymi,

10)  prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

11)  określenie sposobu wnoszenia składek.

§23.

 1. Zarząd może głosować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy członkowie nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać i dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego umożliwiającego bezpośrednie komunikowanie się.
 3. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób wskazany przez osobę przewodniczącą posiedzeniu, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków komunikacja dla odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że przy komunikowaniu się przy pomocy telefonu lub wideokonferencji, członkowie oddają swoje głosy poprzez zakomunikowanie osobie przewodniczącej posiedzeniu, zaś przy komunikowaniu się drogą mailową oddają głos za pomocą tego środka komunikacji.
 4. Projekt uchwały podejmowanej w drodze głosowania elektronicznego osoba przewodnicząca posiedzeniu przesyła wszystkim członkom na adresy poczty elektronicznej podane w pisemnym oświadczeniu członka z opcją potwierdzenia odbioru oraz z ważnością „wysoka”.
 5. Członkowie oddają głosy w przedmiocie uchwały poprzez opcję „odpowiedź” na adres e-mail, wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za”, „przeciw” czy wstrzymują się od głosu oraz powołując się na numer uchwały, której głosowanie dotyczy.
 6. Członkowie mogą oddawać głosy najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania projektu uchwały do wskazanej godziny. Członek który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu.
 7. Uchwałę uważa się za podjętą jeśli opowiedziała się za nią wymagana większość członków.

§24.

 1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 i maksimum 5 osób powoływanych przez Walne Zebranie.
 3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. Mandat członków Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą pozostawać na stanowisku maksymalnie 3 kadencje.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu :

1)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)   pisemnej rezygnacji,

3)   odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia jej składu na okres do końca kadencji.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrolowanie, co najmniej raz w roku, działalności Zarządu,

2)   dokonywanie wykładni Statutu i uchwał Stowarzyszenia,

3)   występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

4)   składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 1. Przynajmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedkłada pisemne sprawozdanie z jej działalności na Walnym Zebraniu.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§25.

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się środki pieniężne, wierzytelności, ruchomości oraz nieruchomości.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1)     składek członkowskich,

2)     darowizn, spadków i zapisów,

3)     dochodów z majątku Stowarzyszenia,

4)     środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

5)     dotacji, lokat.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym środków finansowych od organizacji i instytucji międzynarodowych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§26.

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, w tym nieruchomości i środków trwałych Stowarzyszenia, uprawniony jest Zarząd.
 2. Prawo do reprezentacji Stowarzyszenia obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe Stowarzyszenia.
 3. Następujące czynności zarządu majątkiem Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zebrania:

1)   nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2)   zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na kwotę przekraczającą 20 000 zł,

3)   wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 2 lata,

4)   rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 50 000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość innego niż wymienione w pkt. 2,

5)   przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 27.

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

1)   członków Stowarzyszenia,

2)   pracowników Stowarzyszenia,

3)   małżonków pracowników Stowarzyszenia oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

4)   osób związanych z pracownikami Stowarzyszenia z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 29.

 1. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  1. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie określi przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
  2. Pierwszymi członkami Stowarzyszenia stają się osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do niego do dnia pierwszego Walnego Zebrania.