Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 13.02.2016r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu (SLDG) do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2016r. o godz. 14.00 na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SLDG.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
     4.1. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
     4.2.Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2015/2016r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji w kadencji 2015/2016r.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2016/2017.
11. Wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

 

 W związku z wyborem nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej SLDG prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 08.02.2016r. wypełniając formularz .

 

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustala się tego samego dnia o godzinie 15:00.
0